izvvf-2013-56-7-101http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/izvvf-2013-56-7-101.pdfizvvf-2013-56-7-101publ-chislennoe-issledovanie-formirovaniya-zon-dilatansii-2013-042287

​​​
publ-chislennoe-issledovanie-formirovaniya-zon-dilatansii-2013-042287