izvgr-2015-2-5http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/izvgr-2015-2-5.pdfizvgr-2015-2-5publ-stratigraficheskie-i-sedimentologicheskie-aspekty-paleoikhnologicheskogo-044021

​​​
publ-stratigraficheskie-i-sedimentologicheskie-aspekty-paleoikhnologicheskogo-044021