itpu-2013-323-1-148http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/itpu-2013-323-1-148.pdfitpu-2013-323-1-148publ-vliyanie-gertsinskogo-skladkoobrazovaniya-na-sokhrannost-2013-040168

​​​
publ-vliyanie-gertsinskogo-skladkoobrazovaniya-na-sokhrannost-2013-040168