itpu-2010-317-1-6http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/itpu-2010-317-1-6.pdfitpu-2010-317-1-6publ-nakhodka-rugoz-i-stromatoporoidey-v-luginetskoy-svite-2010-034711

​​​
publ-nakhodka-rugoz-i-stromatoporoidey-v-luginetskoy-svite-2010-034711