iop-2018-193-12004http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/iop-2018-193-12004.pdfiop-2018-193-12004publ-k-voprosu-o-vozmozhnosti-poiskov-i-otsenki-skrytykh-glubinnykh-010565

​​​
publ-k-voprosu-o-vozmozhnosti-poiskov-i-otsenki-skrytykh-glubinnykh-010565