inter-2014-43http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/inter-2014-43.pdfinter-2014-43publ-prakticheskie-sposoby-obrabotki-i-ispolzovaniya-signala-2014-041638

​​​
publ-prakticheskie-sposoby-obrabotki-i-ispolzovaniya-signala-2014-041638