inter-2014-119http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/inter-2014-119.pdfinter-2014-119publ-issledovaniya-aktivnykh-vulkanicheskikh-oblastey-kamchatki-2014-041648

​​​
publ-issledovaniya-aktivnykh-vulkanicheskikh-oblastey-kamchatki-2014-041648