gppk-2015-433http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gppk-2015-433.pdfgppk-2015-433publ-razvitie-vychislitelnykh-algoritmov-seysmicheskoy-tomografii-044441

​​​
publ-razvitie-vychislitelnykh-algoritmov-seysmicheskoy-tomografii-044441