gmsrs-2011-3-23http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gmsrs-2011-3-23.pdfgmsrs-2011-3-23publ-rezultaty-issledovaniya-treschinovatoy-zony-chuyskogo-2011-032401

​​​
publ-rezultaty-issledovaniya-treschinovatoy-zony-chuyskogo-2011-032401