ggmss-2015-1-80-84http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ggmss-2015-1-80-84.pdfggmss-2015-1-80-84publ-razrez-neogen-chetvertichnykh-otlozheniy-na-mezhdureche-043573

​​​
publ-razrez-neogen-chetvertichnykh-otlozheniy-na-mezhdureche-043573