ggg-2019-81-82http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ggg-2019-81-82.pdfggg-2019-81-82publ-pozdnepaleogen-neogenovyy-schelochno-bazaltovyy-vulkanizm-044168

​​​
publ-pozdnepaleogen-neogenovyy-schelochno-bazaltovyy-vulkanizm-044168