ggg-2018-34http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ggg-2018-34.pdfggg-2018-34publ-novyy-elektromagnitnyy-zond-dlya-karotazha-vysokogo-razresheniya-046018

​​​
publ-novyy-elektromagnitnyy-zond-dlya-karotazha-vysokogo-razresheniya-046018