ggg-2016-24http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ggg-2016-24.pdfggg-2016-24publ-otsenka-vozmozhnosti-vosstanovleniya-razlomnoy-zony-metodom-045847

​​​
publ-otsenka-vozmozhnosti-vosstanovleniya-razlomnoy-zony-metodom-045847