ggg-2015-13http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ggg-2015-13.pdfggg-2015-13publ-vydelenie-zhestkikh-strukturnykh-elementov-zemnoy-kory-044458

​​​
publ-vydelenie-zhestkikh-strukturnykh-elementov-zemnoy-kory-044458