gg-2017-12-07http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gg-2017-12-07.pdfgg-2017-12-07publ-opredelenie-sostava-gornorudnykh-otkhodov-geokhimicheskimi-049633

​​​
publ-opredelenie-sostava-gornorudnykh-otkhodov-geokhimicheskimi-049633