gg-2016-04-10http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gg-2016-04-10.pdfgg-2016-04-10publ-vertikalnoe-i-lateralnoe-rasprostranenie-vysokomineralizovannykh-045402

​​​
publ-vertikalnoe-i-lateralnoe-rasprostranenie-vysokomineralizovannykh-045402