gg-2010-04-02http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gg-2010-04-02.pdfgg-2010-04-02publ-novye-dannye-o-chetvertichnom-morfolitogeneze-v-chuyskoy-2010-030431

​​​
publ-novye-dannye-o-chetvertichnom-morfolitogeneze-v-chuyskoy-2010-030431