geosib-2018-4-310http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2018-4-310.pdfgeosib-2018-4-310publ-prilivnye-issledovaniya-v-vostochnoy-chasti-transkontinentalnogo-049795

​​​
publ-prilivnye-issledovaniya-v-vostochnoy-chasti-transkontinentalnogo-049795