geosib-2018-3-11http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2018-3-11.pdfgeosib-2018-3-11publ-avtomatizatsiya-spektralnogoanaliza-dannykh-poverkhnostnykh-049720

​​​
publ-avtomatizatsiya-spektralnogoanaliza-dannykh-poverkhnostnykh-049720