geosib-2016-121http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2016-121.pdfgeosib-2016-121publ-k-voprosu-o-vozraste-i-usloviyakh-obrazovaniya-shashkunarskoy-045650

​​​
publ-k-voprosu-o-vozraste-i-usloviyakh-obrazovaniya-shashkunarskoy-045650