geosib-2015-2-97-101http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2015-2-97-101.pdfgeosib-2015-2-97-101publ-opyt-primeneniya-passivnykh-kontsentratorov-dlya-geokhimicheskoy-043783

​​​
publ-opyt-primeneniya-passivnykh-kontsentratorov-dlya-geokhimicheskoy-043783