geosib-2015-2-25-29http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2015-2-25-29.pdfgeosib-2015-2-25-29publ-paleomagnitnye-issledovaniya-verkhnemelovykh-otlozheniy-043769

​​​
publ-paleomagnitnye-issledovaniya-verkhnemelovykh-otlozheniy-043769