geodin-2014-279http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geodin-2014-279.pdfgeodin-2014-279publ-pervaya-nakhodka-rangeomorfnykh-organizmov-v-kachergatskoy-2014-042406

​​​
publ-pervaya-nakhodka-rangeomorfnykh-organizmov-v-kachergatskoy-2014-042406