geo-2011-151http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geo-2011-151.pdfgeo-2011-151publ-otsenka-vozmozhnostey-induktsionnogo-karotazha-pri-issledovanii-2011-032074

​​​
publ-otsenka-vozmozhnostey-induktsionnogo-karotazha-pri-issledovanii-2011-032074