gelit-2017-258http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gelit-2017-258.pdfgelit-2017-258publ-oledeneniya-i-sedimentatsiya-v-kriogenskom-tektonicheski-049213

​​​
publ-oledeneniya-i-sedimentatsiya-v-kriogenskom-tektonicheski-049213