gelit-2017-107http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gelit-2017-107.pdfgelit-2017-107publ-vulkanicheskoe-sobytie-zafiksirovannoe-v-golotsenovykh-049198

​​​
publ-vulkanicheskoe-sobytie-zafiksirovannoe-v-golotsenovykh-049198