funpr-2018-85http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/funpr-2018-85.pdffunpr-2018-85publ-osobennosti-paleogeograficheskogo-rasprostraneniya-melkorakovinnoy-048989

​​​
publ-osobennosti-paleogeograficheskogo-rasprostraneniya-melkorakovinnoy-048989