ftprpi-2013-5-37http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ftprpi-2013-5-37.pdfftprpi-2013-5-37publ-evolyutsiya-geomekhanicheskikh-i-elektrogidrodinamicheskikh-2013-040585

​​​
publ-evolyutsiya-geomekhanicheskikh-i-elektrogidrodinamicheskikh-2013-040585