fizm-2018-21-5-46http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/fizm-2018-21-5-46.pdffizm-2018-21-5-46publ-vliyanie-treniya-i-prochnostnykh-svoystv-sredy-2018

​​​
publ-vliyanie-treniya-i-prochnostnykh-svoystv-sredy-2018