evzh-2018-67http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/evzh-2018-67.pdfevzh-2018-67publ-litologiya-i-osobennosti-formirovaniya-kembriyskikh-otlozheniy-046470

​​​
publ-litologiya-i-osobennosti-formirovaniya-kembriyskikh-otlozheniy-046470