evr-2017-8-10http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/evr-2017-8-10.pdfevr-2017-8-10publ-sovremennye-napravleniya-razvitiya-neftedobychi-v-ro-048435

​​​
publ-sovremennye-napravleniya-razvitiya-neftedobychi-v-ro-048435