esib-2018-4-198http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/esib-2018-4-198.pdfesib-2018-4-198publ-napravleniya-povysheniya-effektivnosti-ngk-sibiri-v-chasti-049971

​​​
publ-napravleniya-povysheniya-effektivnosti-ngk-sibiri-v-chasti-049971