d-2010-430-3-382http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/d-2010-430-3-382.pdfd-2010-430-3-382publ-gopany-i-gopeny-sinskoy-svity-nizhnego-kembriya-severnyy-2010-030331

​​​
publ-gopany-i-gopeny-sinskoy-svity-nizhnego-kembriya-severnyy-2010-030331