chng-2018-562http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/chng-2018-562.pdfchng-2018-562publ-vliyanie-tektonicheskikh-napryazheniy-na-stroenie-tsvetkovykh-049818

​​​
publ-vliyanie-tektonicheskikh-napryazheniy-na-stroenie-tsvetkovykh-049818