argeo-2017-63http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/argeo-2017-63.pdfargeo-2017-63publ-geomagnitnaya-tomografiya-v-arkheologii-vozmozhnosti-i-049132

​​​
publ-geomagnitnaya-tomografiya-v-arkheologii-vozmozhnosti-i-049132