2-1-Novikovhttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2014/2-1-Novikov.pdf2-1-Novikovpubl-gidrogeokhimiya-i-mekhanizmy-formirovaniya-sostava-podzemnykh-2014-041568

​​​
publ-gidrogeokhimiya-i-mekhanizmy-formirovaniya-sostava-podzemnykh-2014-041568