2-1-Filippovhttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2014/2-1-Filippov.pdf2-1-Filippovpubl-seysmogeologicheskaya-model-verkhneproterozoysko-paleozoyskikh-2014-041581

​​​
publ-seysmogeologicheskaya-model-verkhneproterozoysko-paleozoyskikh-2014-041581