2-1-Nekhaevhttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2013/2-1-Nekhaev.pdf2-1-Nekhaevpubl-obstanovki-osadkonakopleniya-plinsbakhskogo-regionalnogo-2013-035854
2-1-Nekhaevhttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2014/2-1-Nekhaev.pdf2-1-Nekhaev

​​​
publ-obstanovki-osadkonakopleniya-plinsbakhskogo-regionalnogo-2013-035854