2-2-yazikov-a.yu.-bakharev-n.k.-izokh-n.g.-shcherbanenko-t.ahttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2012/2-2-yazikov-a.yu.-bakharev-n.k.-izokh-n.g.-shcherbanenko-t.a.pdf2-2-yazikov-a.yu.-bakharev-n.k.-izokh-n.g.-shcherbanenko-t.apubl-brakhipody-ostrakody-i-konodonty-izylinskogo-gorizonta-2012-034872

​​​
publ-brakhipody-ostrakody-i-konodonty-izylinskogo-gorizonta-2012-034872