2-1-ryzhkova-s.vhttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2012/2-1-ryzhkova-s.v.pdf2-1-ryzhkova-s.vpubl-evolyutsiya-predstavleniy-o-transgressii-morya-na-yug-zapadnoy-2012-034890

​​​
publ-evolyutsiya-predstavleniy-o-transgressii-morya-na-yug-zapadnoy-2012-034890