2-1-isupov-v.p.-shvartsev-s.l.-vladimirov-a.g.-kolpakova-m.n.-ariunbileg-s.-shatskaja-http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2012/2-1-isupov-v.p.-shvartsev-s.l.-vladimirov-a.g.-kolpakova-m.n.-ariunbileg-s.-shatskaja-.pdf2-1-isupov-v.p.-shvartsev-s.l.-vladimirov-a.g.-kolpakova-m.n.-ariunbileg-s.-shatskaja-publ-gidromineralnye-resursy-solenykh-ozer-zapadnoy-mo-2012-034882

​​​
publ-gidromineralnye-resursy-solenykh-ozer-zapadnoy-mo-2012-034882