AEK80-144-146http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/aek80/AEK80-144-146.pdfAEK80-144-146publ-paleogeograficheskaya-rekonstruktsiya-uchastka-produktivnogo-2014-c001070

​​​
publ-paleogeograficheskaya-rekonstruktsiya-uchastka-produktivnogo-2014-c001070