AEK80-133-140http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/aek80/AEK80-133-140.pdfAEK80-133-140publ-innovatsionnye-tekhnologii-pervichnogo-vskrytiya-rifeyskikh-2014-c001068

​​​
publ-innovatsionnye-tekhnologii-pervichnogo-vskrytiya-rifeyskikh-2014-c001068